ĐĂNG KÝ KHUYẾN MẠI


Chỉ 100 suất - Ưu đãi có thể kết thúc sớm khi đủ số lượng đăng ký

Phân loại nám Gói (Lần) Giá (VNĐ)
Nám mảng 1 lần/tuần Gói 12 lần
Gói 24 lần
Gói 48 lần
36 triệu
70 triệu
100 triệu
2 lần/tuần Gói 12 lần
Gói 24 lần
Gói 36 lần
54 triệu
100 triệu
160 triệu
Nám sâu 1 tuần/ lần Gói 12 lần
Gói 32 lần
Gói 48 lần
48 triệu
90 triệu
130 triệu
2 tuần/lần Gói 16 lần
Gói 32 lần
Gói 48 lần
80 triệu
160 triệu
240 triệu
Gọi ngay Nhận khuyến mãi